Workshops

Via een workshop maak je op een interactieve manier kennis een bedrijf en heb je de gelegenheid jouw unieke skills te laten zien. Daarnaast werpen de workshops een unieke blik op wat voor werkzaamheden je kan uitvoeren bij een bepaald  bedrijf/instantie.

Op deze pagina vind je informatie over de verschillende workshops die plaats zullen vinden tijdens het ESCE 2023. Je mag deelnemen aan 1 workshop. Via het inschrijfformulier kun je 3 workshops opgeven, waarna je uiteindelijk voor 1 workshop wordt gekozen.

Econsultancy

Onderwerp: Archeologie en Landschapsontwikkeling (NL)

Landschappelijke ontwikkeling en archeologische verwachting: als aardwetenschapper werken binnen
de archeologie.

Econsultancy is een ingenieursbureau met een breed pakket aan diensten. Onze werkvelden zijn: archeologie, bodem, water, omgeving, ecologie, geluid, drone, bomen, BREEAM en infra. Deze workshop is toegespitst op het archeologische onderzoek dat wordt uitgevoerd door Econsultancy en zal gaan over hoe landschappelijke ontwikkeling de archeologische verwachting beïnvloed. De rol van een aardwetenschapper binnen archeologisch onderzoek zal worden uitgelicht. Vooral in de eerste stappen van het archeologisch onderzoek, het bureauonderzoek en inventariserend booronderzoek,
spelen aardwetenschappers een grote rol.

In deze workshop wordt ingegaan op hoe het archeologisch onderzoek precies verloopt en wordt uitgevoerd. Daarnaast zullen we een casestudy over Holoceen Nederland gaan uitvoeren om een kijkje te nemen in de wereld van prospectiewerk. Tijdens de casestudy willen we jullie aan de hand van een voorbeeld laten nadenken over hoe het landschap de archeologische verwachting bepaald en waarom een goede interpretatie ervoor zorgt dat later in het archeologisch traject goede keuzes worden gemaakt.

EBN 2

Onderwerp: CO2-opslagprojecten, Ondergrond, Capaciteit en Containment(NL)

 

 

Workshop CCS: Van concept tot project, een case study van een lopend CCS-project in de Noordzee waar geoscience, reservoir en well engineering samenkomen

Spreker: Michael Nolten

Energie Beheer Nederland (EBN) speelt al 60 jaar een centrale rol in de energiewinning van Nederland. Met 100% van de aandelen in handen van de Nederlandse Staat is EBN een uniek bedrijf in de energiesector. EBN participeert met haar verregaande kennis van de ondergrond in ruim tweehonderd samenwerkingsverbanden. Oorspronkelijk in olie en gas, tegenwoordig ook in CO2- opslag, geothermie en de ontwikkeling van duurzame gassen.

EBN neemt op dit moment actief deel aan de ontwikkeling van een tweetal projecten om CO2-opslag in gedepleteerde gasvelden in de Nederlandse Noordzee mogelijk te maken. Dat zijn de projecten Porthos en Aramis. In deze interactieve workshop zal de brede rol van een geoscientist over de verschillende fases van de projectontwikkeling worden uitgelicht, begeleid door een casestudie. Tijdens de casestudie denk je na over het bepalen en inzetten van opslagvolumes in het potentiële opslagreservoir, het inschatten van ondergrondse risico’s en tenslotte het vaststellen van de zogenoemde ‘Area of Interest’. Je maakt op hoog niveau kennis met het snijvlak tussen geoscience, reservoir engineering en well engineering via onze CCS Ways of Working. Aan het einde van de workshop heb je een algemeen begrip van de diversiteit en dynamiek waarmee een EBN-geoscientist in de levenscyclus van een CO2-opslagproject mee te maken krijgt.

Vitens

Onderwerp: Grondwater,  natuurbeheer,  verdroging (NL)

Samen werken aan een duurzame omgeving

Het is goed toeven op de Schone Berg! Deze stuwwal in het midden van Nederland zorgt voor een prachtig glooiend landschap waar graanvelden, campings en heideterreinen elkaar afwisselen. Door de biodiversiteit, rust en de goede recreatieve voorzieningen is het een geliefd gebied voor recreanten en toeristen. Boven op de berg staat een watertappunt, waar men kan stoppen om een flesje drinkwater bij te vullen. Het grondwater waar Vitens drinkwater van maakt wordt hier namelijk op de berg, onder de natuur gewonnen, waardoor het water van nature al erg schoon is en nauwelijks gezuiverd hoeft te worden. Door het oppompen van grondwater gaat de grondwaterstand wel naar beneden. De natuurbeheerder Het Landschap, maakt zich zorgen over de natuurwaarden op de westflank. De biodiversiteit in dit gebied is de afgelopen jaren flink afgenomen. Ook staat het aantal beschermde soorten onder druk. Het veranderende klimaat en een dalende grondwaterstand is daar één van de oorzaken van. Ook de landbouw op de westflank van de Schone Berg kent een aantal problemen, zoals verdroging.

De verdrogingsproblematiek en de afname van natuurwaarden lossen de individuele partijen niet alleen op. Daar hebben ze elkaar voor nodig. In deze casus nemen jullie allemaal een rol in en vertegenwoordigen daarmee een bepaald belang. De opgave is om samen op zoek te gaan naar een kansrijke oplossing voor de Schone Berg, waarbij landbouw, waterbeheer en natuur hand in hand gaan.

Tensing

Onderwerp: FME, GIS, (web)app development

 

 

FME Workshop Tensing

The goal of this assignment is to develop an application which can extract specific bag data from the PDOK (Kadaster) webservice. The application should be developed in FME Desktop in combination with FME Server. The desired result is a web app hosted with FME Server, which requests an address in the Netherlands as user input and gives back BAG data within a specific distance of the given address. This way users should be able to get back BAG data of their choice on the fly, giving them access to geospatial data without any prior GIS knowledge.

PanTerra Geoconsultants

Onderwerp: Geothermal system, geological evaluation, subsurface modelling (EN)

 

 

“Design your own geothermal system”

Get to know PanTerra and our subsurface expertise. We will show you what kind of work PanTerra is involved in, which includes geological evaluation, subsurface modelling, and lab work. During the workshop you will become a geoscientist for PanTerra. The project you and your future colleagues will work on is as follows; you will design a geothermal system based on the surface and subsurface of the study area. During this exercise you will look at a seismic profile of the subsurface, wells drilled in the area, aboveground infrastructure, and heat demand. This will help you in selecting the most favourable location. In this way you contribute to a more sustainable energy mix!

 

WSP

Onderwerp: Dijkversterking, Omgevingsmanagement, Waterveiligheid, Future Ready

 

Over de Workshop: Neem een kijkje in de dagelijkse werkzaamheden van WSP! In deze workshop benaderen we een dijkversterking vanuit een integrale aanpak: veranderde waterveiligheidsnormen, (dijk)faalmechanismen, klimaatverandering, omgevingsmanagement/-wensen, natuurontwikkeling en recreatie. Om al deze aspecten te combineren zijn creatieve oplossingen nodig, waarbinnen jouw geowetenschappelijke expertise een belangrijke rol speelt.

Over WSP: WSP is een wereldwijd opererend advies- en ingenieursbureau met het hoofdkantoor in Montreal, Canada. WSP biedt technische expertise en strategisch advies aan klanten in de sectoren Milieu, Vastgoed & Gebouwen, Transport & Infrastructuur, Water, Industrie, Grondstoffen en Energie. In Nederland zijn 400 medewerkers werkzaam op 10 locaties verspreid over het land. Zij bieden een integraal dienstenpakket op gebied van Bouw, Infra, Energie, Water en Milieu.

Shell !!VOL!!

Onderwerp: Fluids and reservoirs, energy from below (EN)

Deze workshop is vol!

Fluids like oil, gas and (warm) water can accumulate in porous, subsurface reservoir rocks. These fluids can be used for heating, mobility and even producing critical chemicals such as medicines! The same subsurface reservoir rocks can also be used to permanently store CO2. There are many varieties of rocks, from volcanic, to carbonate and siliciclastic rocks – no single field is alike. In this workshop we will be looking at many different types of depositional environments and their associated lithologies. After you and your team have discussed the geology and presented your “Top 3 Reservoir Rocks”, we will go into more detail, focusing on the best strategy to develop and produce your field. What volumes are we talking about? What are the subsurface risks? What are the economic risks? How can we supply the world with energy whilst minimizing the environmental impact? You will take into account important factors such as the people, organizations/NGO’s and governments with whom you would need to work. This workshop will provide a high level overview of the most fundamental aspects of our industry and projects. Join us and see how you can contribute in CCS and/or Energy production!

Lievense

Onderwerp: Ruimte voor een sterkere dijk: aardwetenschappers in een technisch-sociaal speelveld

In deze Workshop, een casus uit de dagelijkse praktijk van Lievense gegrepen, word je gevraagd mee te denken met het ontwerp van een versterking van een van de dijken in Nederland. Hier zijn natuurlijk verschillende oplossingen voor, maar technische haalbaarheid is slechts een van de onderwerpen waar wij in de dagelijkse praktijk mee te maken krijgen. Net als echte plannenmakers word je geconfronteerd met de conflicterende belangen die diverse gebruikers van de dijk hebben. Hoe veel ruimte krijg je voor je ontwerp? De deelnemende studenten worden ingedeeld in groepen. Elke groep krijgt de opdracht om aan de hand van een aantal inrichtingswensen, eisen en omgevingsrandvoorwaarden te komen tot een goed ontwerp. Na afloop worden de verschillende uitwerkingen geëvalueerd op effectiviteit en originaliteit.

Geodan

Solliciteren doe je zo! Tips en trucs uit de praktijk.

Of het nou om een stage, afstudeerproject of (vaste) baan gaat, Geodan verwelkomt elk jaar veel aardwetenschappers voor sollicitaties. Welke brieven en CV’s sprongen in het oog? Waarmee wisten sollicitanten zich te onderscheiden in een gesprek? In deze workshop deelt Geodan tips en trucs vanuit het oogpunt van de interviewer. Zorg dat je straks goed beslagen ten ijs komt!

Geodan

Solliciteren doe je zo! Tips en trucs uit de praktijk.

Of het nou om een stage, afstudeerproject of (vaste) baan gaat, Geodan verwelkomt elk jaar veel aardwetenschappers voor sollicitaties. Welke brieven en CV’s sprongen in het oog? Waarmee wisten sollicitanten zich te onderscheiden in een gesprek? In deze workshop deelt Geodan tips en trucs vanuit het oogpunt van de interviewer. Zorg dat je straks goed beslagen ten ijs komt!

EBN 1

Onderwerp: Geothermie, Aardwarmte, Seismisch Onderzoek, Exploratieboring Geothermie (NL)

 

Workshop Geothermie: Bepaal op basis van nieuwe seismische data een geschikte locatie voor een exploratieboring naar geothermie voor het SCAN onderzoeksprogramma

Energie Beheer Nederland (EBN) speelt al 60 jaar een centrale rol in de energiewinning van Nederland. Met 100% van de aandelen in handen van de Nederlandse Staat is EBN een uniek bedrijf in de energiesector. EBN participeert met haar verregaande kennis van de ondergrond in ruim tweehonderd samenwerkingsverbanden. Oorspronkelijk in olie en gas, tegenwoordig ook in CO2- opslag, geothermie en de ontwikkeling van duurzame gassen.

Een van de alternatieven voor aardgas als het gaat over warmte voorziening is geothermie. Echter is er een hoop geologische onzekerheid in delen van de Nederlandse ondergrond (‘witte vlekken’). Het SCAN project heeft als doel deze ‘witte vlekken’ beter in kaart brengen en zo (een deel van) de geologische onzekerheid weg te nemen. Hiervoor heeft EBN 1760 km aan nieuwe seismiek geschoten en wordt er komend jaar begonnen met een serie van wetenschappelijke boringen. Maar wat komt er, geologisch gezien, allemaal kijken bij het bepalen van een geschikte locatie voor een (geothermische) exploratie put? In deze workshop nemen we je mee door de verschillende stappen die nodig zijn voor het beantwoorden van deze vraag.

Het eerste deel van de workshop zal in het teken staan van het interpreteren van verschillende soorten data. Hierna zal je interpretaties gebruiken om, op basis van de geologie, een geschikte putlocatie te kiezen. Aan het einde van de workshop heb je zo een beter beeld van gekregen van de stappen die doorlopen moeten worden om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken.

VHGM

Onderwerp: Bodemenergie, duurzaamheid, renewable energy (NL)

 

Bodemenergie is niet meer weg te denken in de energietransitie! De Nederlandse bodem leent zich uitermate goed voor het lokaal duurzaam verwarmen en koelen van gebouwen. Met de toenemende drukte in de ondergrond is het wel noodzaak hier zo efficiënt en eerlijk mogelijk mee om te gaan. Dus niet “wie het eerst komt, die het eerst pompt”, maar toegang tot bodemenergie voor zowel huidige als toekomstige gebruikers en met oog voor omgevingsbelangen als natuur en grondwaterkwaliteit. Om dit alles in goede banen te leiden worden bodemenergieplannen opgesteld zodat regie op de ondergrond gehouden kan worden.

Het opstellen van bodemenergieplannen vergt een multidisciplinaire aanpak waarbij kennis van de aquifers en scheidende lagen, de techniek, grondwaterkwaliteit en de juridische beperkingen en mogelijkheden allen hard nodig zijn om het bodemenergieplan tot een succes te maken in plaats van een onnodige belemmering voor de energietransitie. Kortom, alle technische en juridische kennis komen hier samen waar jij je als geo-wetenschapper op kan storten.

In deze interactieve workshop krijg jij de kennis toegereikt over het efficiënt inzetten van bodemenergie. Vervolgens ga je voor een casus verschillende scenario’s in QGIS uitwerken. Met je groep presenteer je de gekozen scenario’s en regels en ontvangt de beste groep een prijs!

RSC

Onderwerp: Career opportunities, geology, minerals, management  (NL/EN)

 

‘Working in the Global Minerals Sector’

René Sterk is an alumnus of the VU and has worked in the minerals sector for 20 years, based out of New Zealand. At the moment, Rene is a director at RSC mining .  Through his work with RSC, he has worked in or travelled to more than 25 countries, worked in many commodities (including gold, copper, base metals, C, REE, Li, mineral sands, seabed nodules, and others), and has had the privilege to have been exposed to pretty much every weird and wonderful geological setting or deposit style you can find. René will provide an overview of his journey and experiences after graduating from the VU with a structural geology degree, to establishing RSC as a globally recognised mineral industry consulting company. Rene will talk about the career pathways in the resources industry; how to pick a good employer, the rewards and the downsides of the work. The workshop will be delivered in Dutch/English.

Rene will answer questions like:
– What university courses are important? Maths, computer programming, petrology, etc?
– Is a MSc or PhD important or will a BSc do?
– Where does my degree compare in the global employment world?
– What kind of work would I be doing?
– What career progression pathways are there in this field?
– I am excited about the Energy Transition space; how can I get into that and what do I need to know to get there?
– How do I grow my network and how do I improve my CV to position myself well?
– Can I do this work remotely at some point and can I work from Europe or do I have to travel and live overseas?

There’ll be plenty of time for questions!

Geodan

Onderwerp: Data-analyse, python, ICT

 

 

Altijd al eens iets met ruimtelijke data willen doen? Bezoek dan onze workshop waar we je leren hoe je met Python een 3D representatie van puntenwolken kunt maken! Je komt in deze workshop in aanraking met data-extractie, data-analyse en datavisualisatie. Ben jij gek van ruimtelijke data en ben je benieuwd hoe dat wordt gebruikt in het GIS-werkveld? Dit is de uitgelezen kans om te zien of het geo-ICT vak iets voor jou is. Schrijf je dus in als je interesse hebt!

Over Geodan:

Al meer dan drie decennia is Geodan een toonaangevend geo-ICT bedrijf. Met onze producten en diensten geven we overal in de wereld antwoord op vragen als: hoe optimaliseren we onze logistiek? Hoe creëren we een slimme leefomgeving? Hoe versnellen we de Hoe versnellen we de energietransitie? En hoe komen we ten tijde van crisis aan betrouwbare informatie? We pionieren in location intelligence om zo onze bijdrage te leveren aan de vele uitdagingen van vandaag en morgen.

Bij ons krijg je veel vrijheid om te ontdekken en experimenteren. Maar ook de hulp van zo’n 150 slimmeriken die we vol trots onze collega’s noemen. Wil jij meehelpen Nederland veiliger, duurzamer en slimmer te maken en werken voor klanten als ProRail, PostNL en verschillende (rijks)overheden? Stroomt jouw hoofd over van slimme oplossingen of wil jij alles leren over onze impactvolle oplossingen met location intelligence? Dat

Fugro

Onderwerp: Offshore Wind, Geotechnical Engineering, Geophysical Survey, Seismic Interpretation (EN)

 

 

Fugro’s vision is to be the world’s leading Geo-data specialist. Our three key growth markets are energy, infrastructure and water (flood control, water management and maritime & ocean science). In this workshop we will look into one of Fugro’s growth markets: The development of offshore windfarms and the role of geoscientists (geologists, geophysicists, geotechnical engineers, GIS specialists) in this process. In the workshop you will work in small teams and use seismic cross-sections and geotechnical boreholes to identify locations where it is most feasible to build wind turbines, and to identify hazards for foundation installation and cable burial.

TNO !!VOL!!

Onderwerp: Geothermie, ThermoGIS en DoubletCalc

Deze workshop is vol!

Bij TNO wordt gebruik gemaakt van technische wetenschappelijke kennis voor toepassingen in bedrijfsleven en maatschappij. In Utrecht wordt kennis uit de aardwetenschappen onder andere gebruikt voor de opsporing en kwantificatie van delfstoffen, zoals zand, grind, grondwater, olie, gas en geothermie. In deze workshop ga je in teamverband de potentie van geothermie in een gebied in Nederland onderzoeken, waarbij het doel is om de meest optimale locatie te vinden voor een geothermisch systeem. Het potentiële geothermische vermogen bepaal je met behulp van de onderliggende data van ThermoGIS en de DoubletCalc tool, die zijn ontwikkeld door TNO.

Witteveen+Bos !!VOL!!

Onderwerp: Water, infrastructuur, milieu en constructie projecten (EN)

Deze workshop is vol!

Witteveen+Bos offers its clients value-added consultancy and top-quality designs for water, infrastructure, environment and construction projects. With a staff of more than 1.400 employees, we are part of the top ten Dutch engineering and consultancy firms. We use our high-end expertise to resolve complex issues and are a committed partner for our clients. We attach great importance to our independence and to our corporate culture, which allows all of our employees to excel, utilise their talents to the full and maximise value for clients. In this workshop we will show you our leading projects and give you a look behind the scenes of our organization. You will also work on a challenging case together with fellow students and discover our way of working within multidisciplined teams.

Nelen & Schuurmans

Onderwerp: Een kijkje in de keuken bij Nelen & Schuurmans

De werkzaamheden bij Nelen & Schuurmans omvatten een breed werkveld, maar hebben altijd een relatie met water. Het kan gaan om dijken, rivieren, boezems, gemalen, sloten, riolen, waterleidingen of waterzuiveringen.
Ervaar in onze workshop een aantal van deze werkvelden:
– Maak kennis met 3Di, een interactief en integraal modelinstrumentarium. Analyseer de waterveiligheid in bewoond gebied door dijken te laten doorbreken.
– Analyseer raster beelden en asset data in ons Lizard webportaal en adviseer boeren over hun gewassen zoals wij doen in onze internationale Water & Agri projecten.

Nelen & Schuurmans

Onderwerp: Een kijkje in de keuken bij Nelen & Schuurmans

De werkzaamheden bij Nelen & Schuurmans omvatten een breed werkveld, maar hebben altijd een relatie met water. Het kan gaan om dijken, rivieren, boezems, gemalen, sloten, riolen, waterleidingen of waterzuiveringen.
Ervaar in onze workshop een aantal van deze werkvelden:
– Maak kennis met 3Di, een interactief en integraal modelinstrumentarium. Analyseer de waterveiligheid in bewoond gebied door dijken te laten doorbreken.
– Analyseer raster beelden en asset data in ons Lizard webportaal en adviseer boeren over hun gewassen zoals wij doen in onze internationale Water & Agri projecten.

Qompas

Onderwerp: Qompas assessment workshop

Een assessment is bedoeld om te kijken of jij over de competenties beschikt die nodig zijn voor het vervullen van de aangeboden functie. Middels een grondige zelfanalyse kun je je zelfkennis vergroten, waardoor je effectiever kunt opereren in diverse selectieronden. Tijdens deze interactieve assessment workshop van Qompas worden handvatten aangereikt om een beoordeling in een assessmentcenter voor te bereiden en wordt ingegaan op enkele assessmentoefeningen. Hoe ga je om met een rollenspel, postbaktest, gespreksimulatie en groepsdiscussie? Hoe bereid je je voor op persoonlijkheids- en IQ-tests? De focus van de workshop ligt op de zelfanalyse als voorwaarde voor het effectief opereren in een assessmentcenter.

Geofoxx

Environmental expertise to accelerate impact (Dutch only).

Geofoxx, a Dutch consultancy company, actively strives to improve the living environment. We are a diverse group of passionate people – researchers, professionals and consultants – with a broad variety of backgrounds. By combining backgrounds, passions, and a constructive perspective on issues (from problems to solutions, from ‘less bad’ to ‘more good’) and by integrating disciplines, we develop unique perspectives on environmental and health issues. Geofoxx employees share the believe that this societal focus (societal needs above direct market requirements) matches perfectly with not only the public- but also the private sector.

In diverse teams we collaborate on local, regional and national projects that frequently relate to a general environmental or health issue. We don’t have a fixed hierarchy, impact is our main focus and (internal and external) collaboration the means to this end.

In the workshop we’d like to challenge you on your collaborative, opportunity seeking, problem-solving, integrative skills by discussing present-day societal issues. Looking forward to new insights we welcome you to join our workshop.

Geofoxx

Environmental expertise to accelerate impact (Dutch only).

Geofoxx, a Dutch consultancy company, actively strives to improve the living environment. We are a diverse group of passionate people – researchers, professionals and consultants – with a broad variety of backgrounds. By combining backgrounds, passions, and a constructive perspective on issues (from problems to solutions, from ‘less bad’ to ‘more good’) and by integrating disciplines, we develop unique perspectives on environmental and health issues. Geofoxx employees share the believe that this societal focus (societal needs above direct market requirements) matches perfectly with not only the public- but also the private sector.

In diverse teams we collaborate on local, regional and national projects that frequently relate to a general environmental or health issue. We don’t have a fixed hierarchy, impact is our main focus and (internal and external) collaboration the means to this end.

In the workshop we’d like to challenge you on your collaborative, opportunity seeking, problem-solving, integrative skills by discussing present-day societal issues. Looking forward to new insights we welcome you to join our workshop.

Start typing and press Enter to search